Take a day trip to Montserrat Mountains & Monastery